Daily Dvar Halacha - Nov. 4, Cheshvan 29 - Talis In The Bathroom? Kittel? Tzitzis?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer
Posted on 11/04/21